Vippi.fi
Email: asiakaspalvelu@vippi.fi
Phone: 010 219 5500
Url:
Lemminkäisenkatu 46
Turku, 20520

Vippi.fi - Ota käyttöösi
kätevä tililuotto!

badge

Ehdot

Tact Finance Oyj - jatkuvan luoton sopimusehdot

1. Lainanmyöntäjä

   Tact Finance Oyj
   Turku Lemminkäisenkatu 46, 20520 TURKU
   Y-tunnus: 2360614-4
   Puhelin: +358 10 219 5500
   Sähköposti: asiakaspalvelu@vippi.fi
   Internet: www.vippi.fi

Tact Finance Oyj toimii Suomen aluehallintoviraston valvonnan alaisena (Aluehallintoviraston rekisteröintitunnus PU261A).

2. Määritelmät

2.1.Luotto on jatkuva toistaiseksi voimassa oleva lainasopimus.

2.2. Luottokustannuksilla tarkoitetaan luotonmyöntäjän tiedossa olevien ja sopimussuhteen johdosta velallisen maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää.

2.3 Pankkipäivällä tarkoitetaan tavallista viikonpäivää, jona pankit ovat auki ja maksujenvälitystä tehdään.

2.4. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

2.5. Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti sopimusta tehtäessä tapaa luotonmyöntäjän edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse, kun asiointi luotonmyöntäjän verkkopalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen.

3. Luoton myöntäminen ja käyttö

Luottoa voidaan myöntää täysi-ikäiselle ja oikeustoimikelpoiselle hakijalle, joka on hoitanut raha-asiansa hyvin, asuu vakituisesti Suomessa, on luottokelpoinen, jolla on käytössään matkapuhelinliittymä ja suomalainen pankkitili luottovarojen maksamista varten, jolla on käytössään Suomessa yleisesti toimivan pankin verkkopankkitunnukset ja joka täyttää luotonmyöntäjän luotonmyöntämiskriteerit.

Luottoa haetaan käyttämällä verkkopankkitunnuksia tai muuta luotonantajan hyväksymää Lain vahvasta tunnistautumisesta ja sähköisestä allekirjoituksesta täyttävällä menetelmällä asiakkaan henkilöllisyyden varmistamiseksi asiakkuuden perustamisen yhteydessä. Tämän jälkeen asiointi tapahtuu henkilökohtaisen tunnisteen avulla, jota asiakkaan on säilytettävä huolellisesti. Asiakas vastaa luotonmyöntäjälle tunnisteella suoritettujen nostojen takaisinmaksusta.

Luotonmyöntäjä ilmoittaa luottopäätöksestään hakijalle. Luotonmyöntäjä voi syytä ilmoittamatta hylätä hakijan hakemuksen ja olla myöntämättä luottoa. Luotonmyöntäjä antaa asiakkaalle luottotarjouksen, joka yhdessä hakijan hyväksyvän vastauksen sekä näiden sopimusehtojen kanssa muodostaa sopimuksen luotonhakijan ja luotonmyöntäjän välillä. Luotonmyöntäjä käyttää luottoa myöntäessään ja sitä valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ja / tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä ja tarkastaa luotonhakijan henkilötiedot mm. väestörekisterijärjestelmästä.

Myönnetty luottoraja riippuu luotonhakijan riskiarviosta ja voi poiketa hakijan hakemasta määrästä. Luotto on jatkuva ja luotonsaajan lyhentäessä velkaa sopimuksen mukaisesti, voidaan luottoa käyttää aina uudelleen luoton maksimimäärään asti. Luotonsaajan pyynnöstä luottorajaa voidaan muuttaa. Muutoksesta peritään maksu.

4. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

Luotonsaaja vakuuttaa luottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Luotonmyöntäjä ei vastaa luottohakemuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Luotonsaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee vastata väestötietojärjestelmään rekisteröityjä tietoja.

Luotonmyöntäjällä on oikeus varmistaa, että luotonsaajan antama puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat oikeat ja tämän käytössä. Luotonsaajan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa luotonmyöntäjälle. Luotonmyöntäjällä on oikeus laskuttaa luotonsaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

5. Luoton nostamisen edellytykset

Luotonmyöntäjä siirtää nostetun luoton määrän luotonsaajan ilmoittamalle pankkitilille. Noston tulee olla vähintään 50 euroa. Luottosopimus on voimassa toistaiseksi ja asiakas voi nostaa luotoa haluamissaan erissä palvelussa tarkemmin määritellyin säännöin luoton maksimimäärään asti. Luotonsaajan nostamat varat siirretään yleisimmissä rahalaitoksissa oleville tileille normaalisti reaaliaikaisesti, jolloin varat ovat asiakkaan käytettävissä noin 15 minuutin viiveellä. Luotonmyöntäjästä riippumattomista syistä asiakkaan on varauduttava siihen, että varojen siirto asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille voi kestää jopa 1-2 pankkipäivää.

6. Luoton takaisinmaksu

Luotonsaaja maksaa luoton takaisin luotonmyöntäjälle kuukausierissä erikseen sovitulla tavalla. Maksuerä muodostuu luoton noston yhteydessä lisätystä hinnaston mukaisesta nostokulusta, korosta, tilinhoitomaksusta ja maksamatta olevan pääoman lyhennyksestä sekä muista mahdollisista hinnaston mukaisista kuluista. Jos jäljellä olevaan velan kokonaismäärä on pienempi kuin luotosta takaisinmaksettava minimikuukausierä, kuukausieränä maksettava määrä on koko loppuvelka kuluineen ja korkoineen.

Jos maksuerän eräpäivä ei ole pankkipäivä, maksuerän voi suorittaa ensimmäisenä pankkipäivänä eräpäivän jälkeen. Pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset juhlapyhät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

Luotonsaajan tekemistä liikasuorituksista tehtävistä palautuksista tai maksuviitteettömien suoritusten selvittelystä luotonmyöntäjä veloittaa hinnaston mukaisen kulun. Alle 10 euron liikasuorituksia ei palauteta.

7. Korko

Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun nostettu luotto on annettu pankille siirrettäväksi luotonsaajan pankkitilille. Mikäli luottoon sisältyy erillinen koroton aikajakso, ilmoitetaan asiakkaalle kyseisestä edusta luoton noston yhteydessä. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan kulloinkin maksamatta olevalle velan kokonaismäärälle lainasopimuksen mukaista korkoa. Nimelliskorko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana 360.

Todellinen vuosikorko lasketaan asiakkaalle esimerkkitapauksessa, jossa on arvioitu maksettavaksi luoton kokonaismäärä korkoineen ja kuluineen, kun käytetyn luoton määrä vastaa asiakkaalle myönnettyä luottorajaa ja luoton korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana koko ajan. Laskelmassa on huomioitu tyypillisen asiakkaan suorittamat maksut, nostokulu sekä luoton korko. Luotonmyöntäjä voi periä asiakkaalta hinnaston mukaisia kuluja siten, että kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko poikkeaa esimerkistä noudattaen kuitenkin kuluttajansuojalakia.

8. Viivästyskorko

Jos luottoa ei makseta eräpäivään mennessä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on luotonmyöntäjällä.

Viivästyskorko on korkolain 4 §:n 2 momentin mukaisesti 90,00 %:ia 180 päivän ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt ja tämän jälkeen korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti 7 % korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskoron arvo 7,5 % 10/2015.

9. Luotosta perittävät maksut

Hinnaston mukaiset maksut, kuten nostokulu, veloitetaan luotonsaajalta kertamaksuna luoton noston yhteydessä tai luoton takaisinmaksuerän yhteydessä. Luotonsaajan on korvattava luotonmyöntäjälle myös kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, luoton koron ja luoton hoitamiseen liittyvien muiden maksujen sekä palkkioiden perimisestä.

Luotonmyöntäjällä on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Luotonmyöntäjä voi korottaa luotosta perittäviä luottosopimukseen sen allekirjoitushetkellä sisältyviä maksuja ja palkkioita yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Luotonmyöntäjä ilmoittaa luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai viimeiseen maksupäivään. Muutos tulee voimaan ilmoitetusta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä luotonsaajalle. Luotonmyöntäjä ilmoittaa muutoksista luotonsaajalle välittömästi kohdan 16 mukaisesti.

10. Luoton voimassaolo ja irtisanominen

Luotto on jatkuva luotto ja luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa luottosopimuksen päättymään välittömästi ja luotonantaja kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla.

Luotonantajalla on oikeus purkaa luottosopimus välittömästi, mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja luottoa haettaessa. Sopijapuolella on oikeus purkaa luottosopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja.

Irtisanomisen / purkamisen jälkeen luoton käyttäminen on kielletty. Irtisanomisen / purkamisen jälkeen jäljellä oleva luotto on maksettava loppuun luottoehtojen mukaisesti.

11. Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun luotonsaaja on pysyvällä tavalla saanut haltuunsa luottosopimuksen ja luottoa koskevat ennakkotiedot. Peruutusoikeus ei koske yksittäisiä luoton nostoja, kun luottosopimuksen solmimisesta on kulunut enemmän kuin 14 vuorokautta.

Peruutusilmoituksen voi tehdä kirjallisesti määräajassa osoitteeseen:

Tact Finance Oyj
Peruutusilmoitukset
Lemminkäisenkatu 46, 20520 Turku

Tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@vippi.fi.

Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja siitä tulee selvitä ainakin seuraavat tiedot:
- Otsikko – Peruutusilmoitus
- asiakkaan nimi
- henkilötunnus,
- paikka ja aika sekä
- luotonsaajan omakätinen allekirjoitus.

Mikäli luottosopimukseen on liitetty muita palveluja, peruuntuvat myös muut palvelut peruutusilmoituksen perusteella.

Peruutusoikeutta ei ole, kun luottosopimukseen tehdään muutoksia luotonsaajan pyynnöstä.

Luotonsaajan on palautettava luottosopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että peruutus raukeaa. Takaisinmaksettava määrä on tarkistettava asiakaspalvelusta koron laskemista varten.

Jos palautusta ei ole tehty 30 päivän kuluessa raukeaa peruutus ja luottosopimus säilyy voimassa entisin ehdoin.

12. Luotonsaajan oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin

Luotonsaajalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista maksuerää suurempi maksuerä tai koko luotto ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa maksusta lyhentää luotonsaajan luoton velkapääomaa eikä se vapauta luotonsaajaa tulevien maksuerien maksamisesta. Jos luotonsaaja maksaa luoton kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, jäljellä olevasta luotonmyöntäjän saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luotto-aikaan. Luotonmyöntäjä saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

13. Luoton käyttöoikeuden rajoittaminen

Luotonmyöntäjällä on oikeus estää tai rajoittaa luoton käyttöä
- turvallisuussyistä,
- jos on syytä epäillä, että luottoa käytetään vilpillisesti,
- jos luotonsaajan riski joutua maksuviivästykseen on kohonnut, kun esimerkiksi maksuerää ei ole maksettu sopimuksen mukaan,
- jos ulosottomies ilmoittaa luotonmyöntäjälle luottoa koskevasta maksu- tai suorituskiellosta.

Riski siitä, että luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on huomattavasti kohonnut esimerkiksi silloin, kun
- luotonsaaja on maksukyvytön,
- luotonsaaja hakeutuu velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin
- luotonsaajalle määrätään edunvalvoja,
- luotosta perittäviä maksuja tai palkkioita ei ole maksettu,
- luotonsaajalla on erääntynyt maksettavaksi muita lainoja samalta luotonmyöntäjältä tai samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä.

Luotonmyöntäjä ilmoittaa käyttöoikeuden rajoittamisesta kohdan 16 mukaisesti.

14. Luoton erityiset erääntymisperusteet

14.1. Maksun laiminlyönti

Luotto erääntyy maksettavaksi luotonmyöntäjän kirjallisesta vaatimuksesta, jos luotonsaaja laiminlyö pääoman, koron, viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä. Luottoa ei ole oikeutta eräännyttää, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonmyöntäjälle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonmyöntäjälle viivytyksettä.

Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Luotto erääntyy maksettavaksi luotonmyöntäjän kirjallisesta vaatimuksesta, jos
- luotonsaaja on antanut luotonmyöntäjälle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin,
- luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen tai
- luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

14.3. Erääntymisen voimaantulo

Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun eräännyttämisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta. Jos luotto eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luotto-aikaan. Luotonmyöntäjä saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

15. Maksun laiminlyönnin rekisteröinti luottotietorekisteriin

Luotonmyöntäjällä on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kolme (3) viikkoa siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä

16. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Luotonmyöntäjän luotonsaajalle lähettämät ilmoitukset katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä, jos ne on lähetetty luotonsaajan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

17. Tietojen kerääminen ja luovuttaminen

Luotonhakija antaa luotonmyöntäjälle oikeuden kerätä, rekisteröidä ja käsitellä luottohakemuksessa antamiaan tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saamiaan luottotietoja. Luotonhakija antaa samalla myös luvan siihen, että luotonmyöntäjä kerää, rekisteröi ja käsittelee hakijan luottotietoja valvoessaan luoton käyttöä. Luotonhakija antaa luvan myös sille, että luotonmyöntäjä voi hankkia muilta luotonantajilta tietoja luotonhakijan aikaisemmista lainoista luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonhakija antaa samalla luvan siihen, että luotonmyöntäjä voi luovuttaa näin kerättyä tietoa luotonhakijan luotoista muille luotonmyöntäjille. Edellä mainittuja tietoja kysytään ja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n järjestämän teknisen käyttöliittymän kautta järjestelmään liittyneiden luotonmyöntäjien kesken.

18. Oikeus muutoksiin

Luotonmyöntäjällä on oikeus muuttaa luottosopimuksen ehtoja ilmoittamalla luotonsaajalle muutoksista etukäteen silloin, kun ne eivät lisää luotonsaajan velvollisuuksia eivätkä ne vähennä hänen oikeuksiaan tai kun muutokset johtuvat lain muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä. Ehdotetut sopimusehtojen muutokset tulevat voimaan, jollei luotonsaaja vastusta niitä ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä. Muutoksista tiedotetaan kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

19. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus muutostilanteissa

Muutoksista yhteystiedoissa (esimerkiksi nimi, osoite ja puhelinnumero) on ilmoitettava välittömästi luotonmyöntäjälle. Mikäli luotonsaaja laiminlyö yhteystietojen muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on välttämätön luotonmyöntäjän hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, luotonmyöntäjällä on oikeus hankkia luotonsaajan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä maksu. Luotonsaajan on annettava luotonmyöntäjälle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luotonmyöntäjälle tarpeellisia.

20. Vastuu välillisistä vahingoista

Luotonmyöntäjä ei vastaa luotonsaajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

21. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu esteestä, joka on epätavallinen ja ennalta arvaamaton, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Sopijapuoli ei myöskään vastaa vahingosta, jos tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyä velvollisuutta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, ylivoimaisesta esteestä. Luotonsaaja voi ilmoittaa asian valtakunnallisesti ilmestyvässä päivälehdessä.

Luotonmyöntäjä ei vastaa siitä, että luotonsaaja ei voi nostaa tai käyttää luottohakemuksessa ilmoittamalleen pankkitilille nostettuja varoja pankkitilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, luotonsaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Nostetut luottovarat siirretään luotonsaajan pankkitilille yksinomaan luotonsaajan ilmoittaman pankkitilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaanmaksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

Luotonmyöntäjä ei myöskään vastaa:
- palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta,
- mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja,
- palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä tai
- vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa.

Näillä luottosopimusta koskevilla yleisillä ehdoilla ei ole rajoitettu kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaisesti kuuluvia oikeuksia.

Luotonmyöntäjällä on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

22. Sopimuksen siirto

Luotonmyöntäjällä on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen edelleensiirto-oikeuksin. Siirto voidaan tehdä luotonsaajaa kuulematta. Siirrosta on ilmoitettava luotonsaajalle.

23. Markkinointiviestintä

Mikäli luotonhakija ei sitä erikseen nimenomaisesti kiellä, luotonmyöntäjällä ja tämän kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on myös oikeus käyttää luotonhakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

24. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).

25. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Jos luottosopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainansaaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn lainansaajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Mikäli asia viedään suoraan kuluttajariitalautakuntaan, voidaan asia jättää käsittelemättä kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 14§:n 2 momentin perusteella.

26. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Luotonsaaja voi nostaa tästä luottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonsaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Luotonmyöntäjä voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai luotonsaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa yleisessä alioikeudessa. Ellei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän lainasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Voimassa 29.01.2016 alkaen.


phone2
phone

Asiakaspalvelu

avoinna arkisin klo 8–20, la klo 10–18, su klo 12–18

010 219 5500

email

Sähköposti

Vastaamme sähköposteihimme asiakaspalvelun aukioloaikojen mukaisesti

asiakaspalvelu@vippi.fi

facebook twitter
instagram youtube

Käytämme näillä sivuilla evästeitä, joiden tarkoituksena on parantaa sivujemme käyttökokemusta. Jatkamalla sivujemme selaamista hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoa saat tutustumalla yksityisyydensuojaan sekä sivujemme käyttöehtoihin.

OK